Ga naar tado

Om de Geolocatie correct te laten werken, raden we aan dat je alle mobiele apparaten verwijdert die niet meer worden gebruikt in je account.

Om een mobiel apparaat te verwijderen, doe je het volgende in de tado° app:

  1. Ga naar Instellingen > Mensen.

  2. Selecteer de naam van de gebruiker om alle apparaten te zien die bij deze persoon geregistreerd staan.

  3. Selecteer het apparaat dat je wil verwijderen en

  4. selecteer Apparaat Verwijderen. Als je dit gedaan hebt, zie je het apparaat niet meer op je Geolocatie scherm en wordt de locatie niet langer in Geolocatie meegenomen.

Zorg ervoor dat je de toegang van de gebruiker niet intrekt, maar alleen het mobiele apparaat in kwestie verwijdert. Je kunt ook een gebruiker die niet langer deel uitmaakt van je huishouden volledig verwijderen.

Was dit een antwoord op uw vraag?